Voorbeeldzinnen met «kamers»

« De kamers werden verlicht met olielampen, die helderder licht gaven dan kaarsen. »
« Industriële elites richtten kamers van koophandel op om hun belangen te behartigen; in 1858 waren er tien in de Verenigde Staten. »
« Ook trok Suleiman zich laat in zijn leven terug in de binnenste kamers van het paleis om zijn dagen als een teruggetrokken mysticus door te brengen, waarmee hij een rampzalig precedent schiep dat de heerschappij in handen van adviseurs liet. »
« Friedrich Wilhelm I verdubbelde de omvang van het Pruisische leger meer dan (van 30.000 naar 83.000, waardoor het op drie na het grootste leger van Europa werd), woonde bescheiden in een paar kamers in het paleis, droeg overal zijn officiersuniform en sloeg af en toe de tanden uit van rechters met wier vonnissen hij het niet eens was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021